Česká provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Velehrad – řeholní dům

Založení

Řeholní dům na Velehradě (Hradišťská 142) byl stavěn jako Ústav Cyrillo Methodějský pro děti encepfalitické a původně byl určen za hlavní dům Kongregace. Kvůli špatné komunikaci a dostupnosti úřadů a škol zakladatelka Kongregace S. Marie Růžena Nesvadbová požádala příslušné úřady, aby se hlavním domem Kongregace stal řeholní dům v Brně na Lerchově ulici. Se stavbou ústavní budovy bylo započato v říjnu 1925 a o dva roky později byl dům posvěcen biskupem Mons. Janem Stavělem. Do ústavu byly přijímány děti s mentálním postižením ve věku od 4 do 18 let. Ústav poskytoval zdarma všem chovancům ošetření, bydlení a výchovu.

Období okupace

V srpnu 1942 byl ústav určen okupační správou pro ubytování německých dětí. Sestry se s dětmi musely vystěhovat do neobývaného volného traktu velehradského kláštera, který jim poskytli jezuité. Od prosince 1944 zabrali budovu němečtí vojáci. V květnu 1945 obsadily ústav rumunské vojenské oddíly, na krátkou dobu je vystřídal i vojenský lazaret. Po jejich odchodu byla budova vrácena svému původnímu účelu. Děvčata, která sem byla přemístěna v roce 1940 ze zabraného ústavu v Brně, odešla v srpnu 1945 do nového ústavu v Šanově u Hrušovan. V ústavu zůstalo 70 chlapců, o které pečovalo10 sester.

Ztráta budovy a její navrácení

V době totality roku 1952 došlo k zabrání budovy pro základní školu. Děti s postižením a sestry, které o ně pečovaly, byly převezeny do bývalého minoritského kláštera v Krnově a o pět let později přemístěny do zámecké budovy v Jindřichově u Krnova. Po nabytí svobody v roce 1990 zažádala Kongregace o vrácení budovy, aby ji mohla upravit pro starší sestry, které dosud žily v nevyhovujících domcích v pohraničí. K tomuto přemístění mohlo dojít až v roce 2000, kdy byla budova zrekonstruována a posvěcena olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou.

Charitní domov

Péče o sestry důchodkyně, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu mají omezenou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby, je zajišťována prostřednictvím služeb Charitního domova pro řeholnice, který umožňuje sestrám prožít závěr života v prostředí jejich vlastní řeholní rodiny a vytváří vhodné podmínky pro duchovní život. V současné době žije v domě 20 sester důchodového věku a 8 mladších sester. V domě působí jako duchovní správce P. Jaroslav Sládek. Mladší sestry se zapojují do činnosti ve farnosti výukou náboženství, hudebním doprovodem liturgie a zpěvem. V roce 1993 byl řeholní dům na Velehradě č. 142 opět ustanoven hlavním (taktéž noviciátním) domem Kongregace.

Chráněné bydlení – chbvelehrad.cz

V listopadu 2010, kdy nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu rodinného domu na Velehradě v Zahradní ulici č. 325, bylo v zahradě kláštera započato s výstavbou chráněného bydlení pro 8 osob se zdravotním postižením. Stavba byla dokončena a slavnostně posvěcena 22. ledna 2012 olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou za přítomnosti mnoha sester, zástupců firem, které na stavbě pracovaly, architektů i budoucích obyvatelů domova.